سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه گیلان
ناممحل بارگیریعرض (m)حالتضخامت(mm)واحدقیمتعملیات
ورق سیاه 2 فولاد گیلانکارخانه1رول2کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد گیلانکارخانه1.25رول2کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد گیلانکارخانه1رول3کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد گیلانکارخانه1.25رول3کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد گیلانکارخانه1رول4کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد گیلانکارخانه1.25رول4کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد گیلانکارخانه1.5رول4کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد گیلانکارخانه1رول5کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد گیلانکارخانه1.25رول5کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد گیلانکارخانه1.5رول5کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد گیلانکارخانه1رول6کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد گیلانکارخانه1.25رول6کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد گیلانکارخانه1.5رول6کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 7 فولاد گیلانکارخانه1رول7کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 7 فولاد گیلانکارخانه1.25رول7کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 7 فولاد گیلانکارخانه1.5رول7کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد گیلانکارخانه1رول8کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد گیلانکارخانه1.25رول8کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد گیلانکارخانه1.5رول8کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 9 فولاد گیلانکارخانه1رول9کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 9 فولاد گیلانکارخانه1.25رول9کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 9 فولاد گیلانکارخانه1.5رول9کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد گیلانکارخانه1رول10کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد گیلانکارخانه1.25رول10کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد گیلانکارخانه1.5رول10کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
نامقیمتعملیات
ورق سیاه 2 فولاد مبارکهکارخانه1.25رول2کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکهکارخانه1رول3کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکهکارخانه1.25رول3کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد مبارکهکارخانه1رول4کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد مبارکهکارخانه1.25رول4کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد مبارکهکارخانه1.5رول4کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد مبارکهکارخانه1رول5کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد مبارکهکارخانه1.25رول5کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد مبارکهکارخانه1رول6کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد مبارکهکارخانه1.25رول6کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 7 فولاد مبارکهکارخانه1رول7کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 7 فولاد مبارکهکارخانه1.25رول7کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 7 فولاد مبارکهکارخانه1.5رول7کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد مبارکهکارخانه1رول8کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد مبارکهکارخانه1.25رول8کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 9 فولاد مبارکهکارخانه1رول9کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 9 فولاد مبارکهکارخانه1.25رول9کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 9 فولاد مبارکهکارخانه1.5رول9کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد مبارکهکارخانه1رول10کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد مبارکهکارخانه1.25رول10کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد مبارکهکارخانه1.5رول10کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکهکارخانه1.5رولکیلوگرم25,200 تومان
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکهکارخانه1.5رولکیلوگرم24,800 تومان
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکهکارخانه1.5رولکیلوگرم22,065 تومان
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکهکارخانه1.5رولکیلوگرم24,800 تومان
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکهکارخانه1.5رولکیلوگرم23,900 تومان
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکهبنگاه تهران1.5رولکیلوگرم23,400 تومان
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکهبنگاه تهران1.25رولکیلوگرم22,800 تومان
قیمت ورق سیاه اکسین خوزستان
نامقیمتعملیات
ورق سیاه 2 اکسین خوزستانکارخانه1رول2کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2 اکسین خوزستانکارخانه1.25رول2کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3 اکسین خوزستانکارخانه1رول3کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3 اکسین خوزستانکارخانه1.25رول3کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4 اکسین خوزستانکارخانه1رول4کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4 اکسین خوزستانکارخانه1.25رول4کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4 اکسین خوزستانکارخانه1.5رول4کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5 اکسین خوزستانکارخانه1رول5کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5 اکسین خوزستانکارخانه1.25رول5کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5 اکسین خوزستانکارخانه1.5رول5کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6 اکسین خوزستانکارخانه1رول6کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6 اکسین خوزستانکارخانه1.25رول6کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6 اکسین خوزستانکارخانه1.5رول6کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 7 اکسین خوزستانکارخانه1رول7کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 7 اکسین خوزستانکارخانه1.25رول7کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 7 اکسین خوزستانکارخانه1.5رول7کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8 اکسین خوزستانکارخانه1رول8کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8 اکسین خوزستانکارخانه1.25رول8کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8 اکسین خوزستانکارخانه1.5رول8کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 9 اکسین خوزستانکارخانه1رول9کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 9 اکسین خوزستانکارخانه1.25رول9کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 9 اکسین خوزستانکارخانه1.5رول9کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10 اکسین خوزستانکارخانه1رول10کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10 اکسین خوزستانکارخانه1.25رول10کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10 اکسین خوزستانکارخانه1.5رول10کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت ورق سیاه کاویان
نامقیمتعملیات
ورق سیاه 10 کاویانکارخانه1.5رول10کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10 کاویانکارخانه1.25رول10کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 10 کاویانکارخانه1رول10کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 9 کاویانکارخانه1.5رول9کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 9 کاویانکارخانه1.25رول9کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 9 کاویانکارخانه1رول9کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8 کاویانکارخانه1.5رول8کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8 کاویانکارخانه1.25رول8کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 8 کاویانکارخانه1رول8کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 7 کاویانکارخانه1.5رول7کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 7 کاویانکارخانه1.25رول7کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 7 کاویانکارخانه1رول7کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6 کاویانکارخانه1.5رول6کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6 کاویانکارخانه1.25رول6کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6 کاویانکارخانه1رول6کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5 کاویانکارخانه1.5رول5کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5 کاویانکارخانه1.25رول5کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 5 کاویانکارخانه1رول5کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4 کاویانکارخانه1.5رول4کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4 کاویانکارخانه1.25رول4کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 4 کاویانکارخانه1رول4کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3 کاویانکارخانه1.25رول3کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 3 کاویانکارخانه1رول3کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2 کاویانکارخانه1.25رول2کیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 2 کاویانکارخانه1رول2کیلوگرمتماس بگیرید

شاید در ابتدا تصور کنید ورق سیاه را نمی توان یک محصولی دانست که به خودی خود کارایی داشته و مورد استفاده قرار گیرد. اما نقشی که این کالا ایفا می کند بسیار مهمتر بوده و می توان گفت نقش کلیدی در برخی صنایع را بازی می کند، زیرا با استفاده از آن می توان محصولاتی همچون تیرآهن، پروفیل و… تولید کرد.

در صنعت فولاد یکی از روش های تولیدی محصول نورد گرم می باشد که از این روش بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. دمایی که برای ساختن یک ورق سیاه مورد نیاز است دمایی در حدود 900 تا 930 درجه سانتی گراد می باشد و با توجه به اینکه این حجم حرارت در زمان ساخت استفاده می شود، از براق شدن سطح آن جلوگیری کرده و به همین علت آن را سیاه می نامند.

این کالا را در سایزها و اندازه های مختلفی تولید می کنند. دایره این تفاوت سایز بسیار زیاد می باشد، به طوری که از 1.5 میلی متر و حتی بعضی از تولیدکنندگان نیز این امکان را دارند که محصولات با ضخامت بیشتر از 40 میلی متر تولید نمایند. اگر بخواهیم عرض آن را نیز بیان کنیم امکان تولید محصول با عرض 0.6 متر تا 5 متر در داخل کشور فراهم است وسازندگان میتوانند سفارشات شما را به مرحله ساخت برسانند.

قیمت ورق سیاه

یکی از عوامل مهمی که قیمت ورق سیاه را تحت تاثیر قرار می دهد، ضخامت آن است. به طور مثال محصولی با ضخامت 0.5 میلی متر به مراتب وزن کمتری از محصول تولیدی با ضخامت 1 دارد در نتیجه قیمت نهایی آن ها متفاوت می باشد.

در کنار ضخامت و وزن، اندازه و طول آن نیز در این قیمت گذاری تاثیرگذار می باشد. به طوری که هر چه طول افزایش پیدا کند قیمت نیز افزایش پیدا می کند.

البته برند خریداری شده نیز در قیمت این محصول می تواند تاثیر گذار باشد، به طوری که اگر محصولی وارداتی باشد قیمت آن نیز نسبت به محصول مشابه داخلی کمتر می باشد. در کنار آن اگر محصول مورد نظر در ابعاد سفارشی تولید شود قیمت آن مقداری افزایش پیدا می کند.

استعلام قیمت ورق سیاه

استعلام قیمت ورق سیاه یکی از راه هایی می باشد که صنعتگران و تولیدکنندگان سایر مشاغل به شدت به آن توجه می کنند و با تماس با شرکت های ارائه دهنده این کالا لیست آن را دریافت می کنند.

اما این روزها این امکان به وجود آمده است که مصرف کنندگان بتوانند به راحتی و حتی بدون برقراری تماس و فقط با مراجعه به سایت آهن البرز از قیمت این محصول اطلاعات لازم را کسب کرده و در صورت نیاز مراحل ثبت سفارش را طی کنند.

قیمت روز ورق سیاه

با توجه به اینکه این محصول، محصول پایه در سایر کالاها می باشد، موجب شده است که اهمیت آن دو چندان شده و در نتیجه تعداد افراد بیشتری هر روزه برای یافتن قیمت ورق سیاه اقدام کنند که آهن البرز این بستر را فراهم کرده است که بتوانید به راحتی و در لحظه از نوسانات این محصول استراتژیک آگاه شوید.

یکی دیگر از مسائلی که می توان قیمت روز ورق سیاه را افزایش و یا کاهش دهد فاصله کارخانه تا مقصد می باشد. به طور مثال اگر شما در تهران باشید و محصولی را از اهواز خریداری نمایید قیمت آن به مراتب بیشتر از محصول موجود در بازار تهران می باشد زیرا باید هزینه زیادی بابت حمل کالا پرداخت نمایید.

انواع ورق سیاه را بشناسید

با توجه به اینکه این محصول در سایزهای مختلفی تولید می شود و موجود می باشد یک راه جداسازی و دسته بندی با استفاده از سایز می باشد. اما یک روش دیگر برای دسته بندی موجود می باشد که با توجه به نوع ظاهر و شکل آن تقسیم بندی صورت می گیرد.

تولیدکنندگان و البته واردکنندگان در حالت کلی این محصول را در دو نوع رول و کلاف به بازار عرضه می کنند، که هر یک مشتریان پرو پا قرص خود را دارد. البته باید این را نیز بیان کرد که هر یک از این دو نوع شکل ظاهری در سایزهای مختلفی به بازار عرضه می شود.

اشنایی با مزایای ورق سیاه

هر محصول می تواند چندین مزیت داشته باشد اما این مهمترین مزیت آن ها است که تفاوت را رقم می زند. یکی از مهمترین مزایای ورق سیاه خاصیت خم شدن آن می باشد که باعث شده است کارایی آن به شدت افزایش یابد، که این مزیت قیمت آن را نیز به صرفه کرده است.

مزیت های دیگر این محصول می توانیم به خاصیت های مهمی همچون مقاومت بالا، قدرت کششی، مقاوم در برابر خوردگی و… اشاره کرد.

استانداردهای مورد استفاده در ورق سیاه

این روزها با توجه به پیشرفت های علمی که در جریان است موجب شده است کیفیت محصولات تولیدی افزایش یافته و همچنین با توجه به کارایی که محصولات دارند نیاز است تا هر شاخه استاندارد مختص خود را داشته باشد. با توجه به این توضیحات 2 استاندارد بسیار مورد استفاده در صنعت ساختمان st52 و st37 می باشد. نام st که در اول اعداد آمده است نشان از صنعت ساختمان دارد.

از دیگر استانداردهایی که با استفاده از آن این محصول را تولید می کنند DIN17100, A516 و A238 اشاره کرد که محصولات هر یک به لحاظ ترکیبات شیمیایی مورد استفاده گاهی شباهت هایی با هم دارند اما این تفاوت استاندارد موجب شده است که هر یک مقاومت و یا خواص مکانیکی تفاوت هایی را داشته باشند.

به طور مثال اگر بخواهیم این تفاوت را با یک مثال ساده بیان کنیم باید بدانید که با استفاده از استاندارد st52 کربن بیشتری به مواد اولیه افزوده می شود که دموجب مقاومت محصول نهایی می شود، اما در همین خانواده st33 کمترین میزان کربن را داشته و در نتیجه مقاومت کمتری دارد.

کاربرد ورق سیاه

یکی از مهمترین کاربرد ورقهای سیاه استفاده در تولید محصولاتی همچون پروفیل میباشد که به وسیله آن میتوان تمامی محصولات این خانواده را با برش و خم کاری تولید و به بازار عرضه نمود.

صنعت دریایی نیز از این محصول استقبال ویژه ای داشته و توانسته از آن در مصارفی همچون کشتی سازی بهره مند شود. البته لازم به ذکر است با توجه به اهمیت و مهم بودن این محصول باید از محصولاتی با ضخامت بالا استفاده شود که در صورت بروز حادثه دوام ومقاومت بالای خود را به نمایش بگذارد و از بروز فاجعه جلوگیری نماید.

صنعت نفت نیز از اهمیت این کالا با خبر بوده و به شدت از آن استفاده می کند، از جمله محصولاتی که به وسیله ورق تولید می شود می توان به  مخازن ذخیره سازی نفتی و پالت فلزی اشاره کرد.

شرکت هایی که در ایران ورق سیاه تولید می کنند

با توجه به اینکه شرکت های متعددی در ایران مشغول تولید این محصول می باشند، موجب شده است که محصولاتی با کیفیت های متعدد به بازار عرضه شود. در نتیجه قیمت ورق سیاه کارخانه ها با هم متفاوت می باشند.

از جمله مهمترین شرکت های تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان می باشد که یکیاز بزرگترین تولید کنندگان این محصول در کشور می باشد. که در بهترین و ایده آل ترین زمان ممکن می تواند چیزی در حدود 12 میلیون تن در سال تولید کند.

از دیگر شرکت های معتبر و مهمی که در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند و محصولات متنوعی را به بازار عرضه می کنند می توان به اکسین اهواز، کاویان و گیلان اشاره کرد که توانسته اند محصولات با کیفیتی را روانه بازار نمایند.

البته محصولات چینی و روسی نیز این روزها وارد می شوند که هر یک کیفیت مختص خود را دارند.

سوالات متداول

حتما با این مشکل رو به رو شده اید که شما را نیازمند به پرسش کرده باشد حال پیش از آن که با مشاوران ما تماس بگیرید سوالاتی را ممکن است داشته باشید به اختصار پاسخ می دهیم. هر چند مشاوران ما در آهن البرز با کمال میل از به اشتراک گذاشتن اطلاعات با شما لذت می برند.

آیا تمامی  سایزها در کارخانه های داخل کشور تولید می شود؟

بله تمامی سایزهای استاندارد در داخل تولید می شود. علاوه بر آن این روزها شرکت های داخلی توانسته اند در کنار تامین نیاز بازار داخل، صادرات بسیار گسترده ای نیز داشته باشند.

آیا امکان سفارش سایزهای سفارشی امکان پذیر می باشد؟

با توجه به اینکه تولیدکنندگان بزرگی در کشور مشغول به فعالیت می باشند این امکان را فراهم آورده اند که به راحتی بتوانید سایز دلخواه و مورد نیاز خود را سفارش دهید.

مراحل ثیت سفارش در آهن البرز چگونه است؟

مجموعه این امکان را فراهم آورده است که بتوانید به راحتی با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید و محصولات خود را سفارش دهید. پس از طی شدن مراحل ثیت درخواست به سرعت کالای مورد نظر بارگیری و ارسال می شود.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در reddit به اشتراک بگذارید
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *