سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

میلگرد

قیمت روز میلگرد فایکو
کدنامسایزحالتواحدقیمتعملیات
264میلگرد آجدار 32 A3 فایکو32شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
263میلگرد آجدار 28 A3 فایکو28شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
262میلگرد آجدار 25 A3 فایکو25شاخه 12 متریکیلوگرم16,350 تومان
261میلگرد آجدار 22 A3 فایکو22شاخه 12 متریکیلوگرم16,350 تومان
260میلگرد آجدار 20 A3 فایکو20شاخه 12 متریکیلوگرم16,350 تومان
259میلگرد آجدار 18 A3 فایکو18شاخه 12 متریکیلوگرم16,350 تومان
258میلگرد آجدار 16 A3 فایکو16شاخه 12 متریکیلوگرم16,350 تومان
257میلگرد آجدار 14 A3 فایکو14شاخه 12 متریکیلوگرم16,350 تومان
256میلگرد آجدار 12 A3 فایکو12شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
255میلگرد آجدار 10 A3 فایکو10شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت روز میلگرد ذوب آهن اصفهان
کدنامقیمتعملیات
209میلگرد آجدار 32 A3 ذوب آهن اصفهان32شاخه 12 متریکیلوگرم13,855 تومان
208میلگرد آجدار 28 A3 ذوب آهن اصفهان28شاخه 12 متریکیلوگرم 13,854 تومان
207میلگرد آجدار 25 A3 ذوب آهن اصفهان25شاخه 12 متریکیلوگرم13,854 تومان
206میلگرد آجدار 22 A3 ذوب آهن اصفهان22شاخه 12 متریکیلوگرم13,991 تومان
202میلگرد آجدار A3 14 ذوب آهن اصفهان14شاخه 12 متریکیلوگرم14,083 تومان
205میلگرد آجدار 20 A3 ذوب آهن اصفهان20شاخه 12 متریکیلوگرم14,083 تومان
203میلگرد آجدار 16 A3 ذوب آهن اصفهان16شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
204میلگرد آجدار 18 A3 ذوب آهن اصفهان18شاخه 12 متریکیلوگرم13,900 تومان
201میلگرد آجدار 12 A3 ذوب آهن اصفهان12شاخه 12 متریکیلوگرم15,320 تومان
قیمت روز میلگرد بناب تبریز
کدنامقیمتعملیات
253میلگرد آجدار 32 A3 بناب32شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
252میلگرد آجدار 28 A3 بناب28شاخه 12 متریکیلوگرم16,850 تومان
251میلگرد آجدار 25 A3 بناب25شاخه 12 متریکیلوگرم16,850 تومان
250میلگرد آجدار 22 A3 بناب22شاخه 12 متریکیلوگرم16,850 تومان
249میلگرد آجدار 20 A3 بناب20شاخه 12 متریکیلوگرم16,850 تومان
248میلگرد آجدار 18 A3 بناب18شاخه 12 متریکیلوگرم16,850 تومان
247میلگرد آجدار 16 A3 بناب16شاخه 12 متریکیلوگرم16,850 تومان
246میلگرد آجدار 14 A3 بناب14شاخه 12 متریکیلوگرم16,850 تومان
245میلگرد آجدار 12 A3 بناب12شاخه 12 متریکیلوگرم17,150 تومان
244میلگرد آجدار 10 A3 بناب10شاخه 12 متریکیلوگرم17,150 تومان
243میلگرد آجدار 8 A3 بناب8شاخه 12 متریکیلوگرم17,350 تومان
قیمت روز میلگرد نیشاپور
کدنامقیمتعملیات
231میلگرد آجدار 32 A3 نیشابور32شاخه 12 متریکیلوگرم13,991 تومان
230میلگرد آجدار 28 A3 نیشابور28شاخه 12 متریکیلوگرم14,450 تومان
229میلگرد آجدار 25 A3 نیشابور25شاخه 12 متریکیلوگرم14,175 تومان
228میلگرد آجدار 22 A3 نیشابور22شاخه 12 متریکیلوگرم14,175 تومان
227میلگرد آجدار 20 A3 نیشابور20شاخه 12 متریکیلوگرم14,175 تومان
224میلگرد آجدار 14 A3 نیشابور14شاخه 12 متریکیلوگرم14,175 تومان
223میلگرد آجدار 12 A3 نیشابور12شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
222میلگرد آجدار 10 A3 نیشابور10شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
221میلگرد آجدار 8 A3 نیشابور8شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت روز میلگرد میانه
کدنامقیمتعملیات
219میلگرد آجدار 28 A3 میانه28شاخه 12 متریکیلوگرم14,129 تومان
210میلگرد آجدار 8 A3 میانه8شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
220میلگرد آجدار 32 A3 میانه32شاخه 12 متریکیلوگرم14,129 تومان
218میلگرد آجدار 25 A3 میانه25شاخه 12 متریکیلوگرم14,129 تومان
217میلگرد آجدار 22 A3 میانه22شاخه 12 متریکیلوگرم14,129 تومان
216میلگرد آجدار 20 A3 میانه20شاخه 12 متریکیلوگرم14,129 تومان
215میلگرد آجدار 18 A3 میانه18شاخه 12 متریکیلوگرم14,129 تومان
214میلگرد آجدار 16 A3 میانه16شاخه 12 متریکیلوگرم14,129 تومان
213میلگرد آجدار 14 A3 میانه14شاخه 12 متریکیلوگرم14,129 تومان
212میلگرد آجدار 12 A3 میانه12شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
211میلگرد آجدار 10 A3 میانه10شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت روز میلگرد راد همدان
کدنامقیمتعملیات
274میلگرد آجدار 28 A3 راد همدان28شاخه 12 متریکیلوگرم17,885 تومان
275میلگرد آجدار 32 A3 راد همدان32شاخه 12 متریکیلوگرم18,035 تومان
272میلگرد آجدار 22 A3 راد همدان22شاخه 12 متریکیلوگرم17,835 تومان
273میلگرد آجدار 25 A3 راد همدان25شاخه 12 متریکیلوگرم17,885 تومان
271میلگرد آجدار 20 A3 راد همدان20شاخه 12 متریکیلوگرم17,835 تومان
270میلگرد آجدار 18 A3 راد همدان18شاخه 12 متریکیلوگرم17,835 تومان
269میلگرد آجدار 16 A3 راد همدان16شاخه 12 متریکیلوگرم17,835 تومان
268میلگرد آجدار 14 A3 راد همدان14شاخه 12 متریکیلوگرم17,835 تومان
267میلگرد آجدار 12 A3 راد همدان12شاخه 12 متریکیلوگرم17,935 تومان
266میلگرد آجدار 10 A2 راد همدان10شاخه 12 متریکیلوگرم18,285 تومان
قیمت روز میلگرد امیر کبیر
کدنامقیمتعملیات
242میلگرد آجدار 32 A3 امیرکبیر32شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
241میلگرد آجدار 28 A3 امیرکبیر28شاخه 12 متریکیلوگرم17,100 تومان
240میلگرد آجدار 25 A3 امیرکبیر25شاخه 12 متریکیلوگرم16,900 تومان
239میلگرد آجدار 22 A3 امیرکبیر22شاخه 12 متریکیلوگرم16,900 تومان
238میلگرد آجدار 20 A3 امیرکبیر20شاخه 12 متریکیلوگرم16,900 تومان
237میلگرد آجدار 18 A3 امیرکبیر18شاخه 12 متریکیلوگرم16,900 تومان
236میلگرد آجدار 16 A3 امیرکبیر16شاخه 12 متریکیلوگرم16,900 تومان
235میلگرد آجدار 14 A3 امیرکبیر14شاخه 12 متریکیلوگرم16,900 تومان
234میلگرد آجدار 12 A3 امیرکبیر12شاخه 12 متریکیلوگرم17,150 تومان
232میلگرد آجدار 8 A3 امیرکبیر8شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
233میلگرد آجدار 10 A3 امیرکبیر10شاخه 12 متریکیلوگرم17,300 تومان
قیمت روز میلگرد پرشین فولاد
کدنامقیمتعملیات
287میلگرد آجدار 32 A3 پرشین فولاد32شاخه 12 متریکیلوگرم15,550 تومان
286میلگرد آجدار 28 A3 پرشین فولاد28شاخه 12 متریکیلوگرم15,550 تومان
285میلگرد آجدار 25 A3 پرشین فولاد25شاخه 12 متریکیلوگرم14,220 تومان
284میلگرد آجدار 22 A3 پرشین فولاد22شاخه 12 متریکیلوگرم16,200 تومان
283میلگرد آجدار 20 A3 پرشین فولاد20شاخه 12 متریکیلوگرم 13,550 تومان
282میلگرد آجدار 18 A3 پرشین فولاد18شاخه 12 متریکیلوگرم14,220 تومان
281میلگرد آجدار 16 A3 پرشین فولاد16شاخه 12 متریکیلوگرم14,220 تومان
280میلگرد آجدار 14 A3 پرشین فولاد14شاخه 12 متریکیلوگرم15,550 تومان
279میلگرد آجدار 12 A3 پرشین فولاد12شاخه 12 متریکیلوگرم14,405 تومان
278میلگرد آجدار 10 A3 پرشین فولاد10شاخه 12 متریکیلوگرم15,550 تومان
277میلگرد آجدار 10 A2 پرشین فولاد10شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید
276میلگرد آجدار 8 A2 پرشین فولاد8شاخه 12 متریکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد با توجه به خاصیت های کششی و متریالی که در تولید آن استفاده شده است، در صورت بروز زلزله یا نشست زمین از شکستن جلوگیری می کند و به راحتی می تواند با تنش هایی که به وجود امده خود را وقف دهد و مانند تیرآهن ساکن نیست و این عمل باعث افزایش ایمنی ساختمان ها می شود.

میلگرد توانسته این اطمینان خاطر را به سازندگان نیز بدهد که در صورت استفاده از این محصول استراتژیک در صورت بروز آتش سوزی با توجه به غوطه ور بودن درون بتن از آسیب و آب شدن آن جلوگیری به عمل آورد و به هیچ وجه کیفیت ساختاری خود را از دست نمی دهد. همچنین از بروز حوادث تلخ جلوگیری به عمل می آورد.

مزایای این محصول راهبردی باعث شده است که هر روزه بر شرکت های عرضه کننده آن افزوده شود و این امکان را ایجاده کرده باشند که به راحتی بتوان از هر نقطه ای از کشور قیمت روز میلگرد را به دست اورد.

قیمت میلگرد

میلگرد یکی از کالاهای بسیار مهم و تاثیرگذار در ساخت و ساز می باشد و با توجه به این اهمیت قیمت میلگرد روزانه مورد نیاز جامعه بزرگی از مشاغل می باشد که در این زمینه مشغول به فعالیت هستند. علاوه بر آن تعداد زیادی کارخانه و تولید کننده موجود می باشد که هر یک قیمت خود را دارند و برای عدم سردرگمی مشتریان نیاز است تا بستری فراهم شود که بتوان به صورت آنی و در لحظه از قیمت میلگرد اطلاع پیدا کرد.

این نکته را نیز باید بیان کرد که وقتی از قیمت میلگرد سخن می گوییم باید به عواملی که در آن تاثیر گذار است نیز دقت لازم را کرده باشیم. به طور مثال سنگ آهن که ماده اولیه تولید می باشد، یا موادی نفتی و ترکیباتی که مورد نیاز است همچنین مراحل تولید و هزینه های جاری واحد تولید کننده و البته مالیات بر ارزش افزوده که تمامی این عواملی که بیان کردیم در قیمت تمام شده تاثیر گذار می باشد.

لازم به ذکر است مجموعه آهن البرز این امکان را به وجود آورده است که مشتریان و هم میهنان عزیز بتوانند قیمت میلگرد را به صورت آنی و در لحظه به دست بیاورند.

قیمت روز میلگرد

قیمت روز میلگرد به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از آن ها نوسانات و تغییرات در بازار ارز می باشد. با توجه به اینکه بعضی از مواد اولیه و متریالی که در صنعت فولاد مورد نیاز است از خارج از کشور وارد می شوند، این تغییرات می تواند قیمت روز میلگرد را تحت تاثیر قرار داده و آن را به شکل سینوسی افزایش و یا کاهش دهد.

یکی دیگر از عواملی که می تواند قیمت روز میلگرد را افزایش دهد هزینه های جانبی از جمله آن ها، هزینه حمل و نقل کالا می باشد که این تغیرات فاکتور نهایی را تحت تاثیر می گذارد.

قیمت انواع میلگرد

با توجه به اینکه میلگرد در مدل ها و سایز های مختلفی تولید می شود، در قیمت های مختلفی نیز به بازار عرضه می شود و پیش از خرید به راحتی می توانید در سایت آهن البرز قیمت انواع میلگرد را بررسی و محصول مورد نظر را خرید کنید و این اطمینان را داشته باشید محصولی را تهیه می کنید که علاوه بر داشتن قیمت مناسب از کیفیت خوبی نیز بهره مند است.

استانداردهای مختلفی برای تولید این محصول استراتژیک موجود می باشد که هر یک کارایی خاص خود را داشته و البته این را نیز باید بیان کنیم که با توجه به اینکه استاندارد مخصوص ایران که توسط سازمان استاندارد معرفی شده است، باعث گردیده که در مقابل استاندارد های آلمانی و روسی نیز تفاوت هایی باشد و این تغییرات در تولید باعث شده که شاهد تنوع قیمتی در انواع میلگرد باشیم.

قیمت میلگرد در بازار

بدست آوردن قیمت میلگرد در بازار، که یکی از امکانات موجود در سایت آهن البرز می باشد و این امکان را به شما می دهد تا به راحتی بتوانید قیمت میلگرد در بازار را به دست آورید. البته این نکته را نیز باید بیان کنیم که این پروسه به عوامل مختلفی بستگی دارد که هر یک از آن ها می توانند در قیمت نهایی تاثیر گذاشته و مبلغ آن را کاهش یا افزایش دهد.

البته این نکته را نیز باید بیان کرد که در صورت ثبات در بازار ارز و پایان یافتن افزایش افسار گسیخته قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی این بازار نیز به آرامش رسیده و قیمت میلگرد در بازار را به ثبات می رساند.

انواع میلگرد و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند

در حالت کلی میلگردها را به لحاظ شکل و ظاهر به دو دسته تقسیم بندی می کنند:

دسته اول میلگرد ساده: همانطور که از اسم این دسته مشخص است، محصولات تولیدی از سطحی صاف برخوردار می باشند. این محصول را نمی توان در مکان هایی حساس چون پل استفاده کرد، زیرا نمی تواند خود را با بتن هماهنگ کرده و اتصال قوی را بسازد اما در صنایع نظیر سری تراشی به مفور کاربرد دارد.

دسته دوم میلگرد آجدار: میلگرد آجدار با توجه به نام آن، از سطحی آجدار برخوردار می باشد که به راحتی میتواند با بتن ترکیب شده و جداسازی را به شکل قابل توجهی کاهش می دهد و به راحتی می توان در ساختمان سازی و پروژه های سنگین مورد استفاده قرار داد.

این نوع از محصول با توجه به استقبالی که از آن شده است در بازه های وزنی همچون 6 تا 48 میلی متر تولید و به بازار عرضه می شود. و همچنین شما به راحتی می توانید با جستجوی قیمت روز میلگرد آجدار به قیمت کارخانه و بازار آن دست پیدا کنید.

البته میلگرد آجدار نیز در دو نوع ترمودینامیکی با TMT و مقاومت بالا یا به اصطلاح HSD به بازار عرضه می شود که هر یک با متریال خاص خود تولید شده اند و متناسب با یک مکان و یک فعالیت می باشند.

انواع سایزهای میلگرد

سایز میلگرد یکی دیگر از عواملی می باشد که در قیمت فروش میلگرد تاثیر گذار است. اگر بخواهیم به طور کلی سایزهای تولیدی این محصول را بیان کنیم ، باید بدانید که از قطر هایی به اندازه 8 میلی متر تا 32 میلی متر در بازار موجود می باشد و به صورت عمده توسط تولیدکنندگان به نام؛ تولید و به بازار عرضه می شود.

لازم به ذکر است که طولی که این محصول در آن به صورت استاندارد تولید می شود 6 و 12 متر می باشد که در بازار موجود می باشد.

البته این امکان نیز فراهم می باشد که در صورت نیاز به سایزهای سفارشی و خارج از لیست، با یک تولید کننده سفارشات خود را مطرح کنید.

استانداردهای مورد استفاده در میلگرد

استاندارد مهمترین عامل در زمان تولید میلگرد می باشد که در صورت رعایت و پیروی از دستورات آن این اطمینان را به شما می دهد، محصولی که تهیه و تولید می شود برترین کیفیت را داشته و در دراز مدت نیز خاصیت خود را از دست نمی دهد.

بر روی محصولات تولیدی آرمی حک می شود که این را بیان می کند که این محصول با استفاده از این استاندارد و در این کارخانه ساخته شده است، که با توجه به نوع کاربری و محیطی که می خواهید از آن استفاده کنید دانستن آن بسیار مهم و مفید می باشد.

در حالت کلی بر اساس استاندارد؛ 4 نوع میلگرد تولید می شود که در ادامه هر یک را به اختصار توضیح می دهیم.

نوع اول، میلگرد A1: این میلگرد را به میلگرد نرم معرفی و به بازار عرضه می کنند، که عاری از هرگونه آج می باشد. با توجه به توضیحاتی که راجع به میلگردهای ساده در قسمت قبل بیان شد می توان دریافت که این محصول را در پروژه های سنگین نمی توان استفاده کرد. البته با توجه به نرمی آن به راحتی می توان برای خم کاری مورد استفاده قرار داد. استاندارد مورد استفاده در تولید این محصول S240 می باشد.

نوع دوم، میلگرد A2: تولیدکنندگان برای تولید این محصول از استاندارد S340 بهره می برند. شکل ظاهری این محصول را با استفاده از آج هایی مرتب و هماهنگ کنار یکدیگر می سازند که نام دیگر این محصول میلگرد نیمه ترد می باشد، که در بازار یافت می شود. و البته می دانید که هرچه تعداد آج بیشتر باشد مقدار چسبندگی با بتن افزایش پیدا می کند.

نوع سوم، میلگرد A3: این نوع از محصولات را با استفاده از استاندارد S400 تولید می کنند. که یکی از محصولاتی می باشد که به صورت آجدار مارپیچ به بازار عرضه می شود. با توجه به آج های درهم تنیده شده ای که دارد به میلگرد جناقی نیر شناخته می شود. با توجه به محکم بودن و نوع ساختی که دارد قابلیت خم کاری خیلی کمی دارد و زیر مجموعه محصولات سخت قرار می گیرد. البته باید این را نیز بدانید که جوش دادن این محصول به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

در زمان خرید میلگرد ممکن است سوالاتی در ذهنتان به وجود بیاید که در این قسمت به حد توان و کوتاه به آن ها پاسخ خواهیم داد.

اولین سوال این است که چگونه می توان از آهن البرز میلگرد خرید کرد؟

روند کار و ثبت سفارش به این صورت می باشد که به راحتی می توانید با ثبت درخواست در سایت و همچنین با برقراری تماس با همکاران ما در آهن البرز و ارتباط سریع با آن ها با شماره 66137764-021 تماس برقرار کرده، و کالای مورد نظر خود را سفارش دهید.

سوال بعدی قیمت های درج شده در سایت درست می باشد؟

کارمندان آهن البرز به صورت لحظه ای قیمت ها را به روز کرده و این اطمینان خاطر را به شما می دهند که قیمت محصولات را به درستی در سایت درج نموده اند.

سوال مهم دیگری که حتما خواهید داشت هزینه حمل و نقل می باشد.

محصولات فروخته شده بر اساس حجم و وزن متفاوت می باشند، همچنین محل دریافت کالا نیز بسیار تاثیر گذار می باشد که ممکن است در قیمت نهایی تفاوت هایی را ایجاد نماید. به طور مثال قیمت محصولات درب کارخانه ذوب آهن اصفهان با محصولات موجود در انبار تهران تفاوت هایی دارد.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در reddit به اشتراک بگذارید
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *